Evanston, Illinois: USA-60201, Illinois, United States of America.
Lage: -8741'41" West 4202'47" Nord  [Karte] [GOV]
Karte
USA, Vereinigte Staaten von Amerika
Kartengrundlage: WikiMedia Commons
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Evanston,_Illinois